آب معدنی آبی است که نسبت به آب معمولی از نظر نوع و میزان مواد معدنی محلول در آن متفاوت است. آب های معدنی بطور کلی دارای املاحی هستند که به هنگام عبور از لایه های مختلف زمین در آب حل گشته و میتوانند بخشی از نیاز روزانه بدن انسان به این مواد را تامین کنند

آب معدنی شش پیر

آب معدنی آبی است که نسبت به آب معمولی از نظر میزان مواد معدنی، نوع مواد معدنی و گاز و همچنین درجه حرارت تفاوت داشته باشد. آب‌های معدنی، از چشمه‌های طبیعی یا چشمه‌هایی که مصنوعی ایجاد کرده‌اند، جریان دارند و آن‌ها را در همان سرچشمه در ظرف مخصوصی پر می‌کنند و برای مصرف حمل می‌نمایند. آب چشمه‌ها بطور کلی دارای نمک‌هایی هستند که در موقع عبور آب از سطح زمین در آن حل شده باشد. مقدار این نمک‌ها در آب‌های معدنی بمراتب زیادتر و لااقل به یک در هزار می‌رسد.

آب معدنی شش پیر

آب معدنی آبی است که نسبت به آب معمولی از نظر نوع و میزان مواد معدنی محلول در آن متفاوت است. آب های معدنی بطور کلی دارای املاحی هستند که به هنگام عبور از لایه های مختلف زمین در آب حل گشته و میتوانند بخشی از نیاز روزانه بدن انسان به این مواد را تامین کنند.